VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов
 1. Tanındı Ş, Alpay F, Köseoğlu V, Kürekçi AE, Özcan O. Kanserli çocukların granulositopenik ateşli ataklarının ampirik tedavisinde ceftazidime ve sulbactam/ cefoperazone monoterapisinin karşılaştırılması. GATA Bülteni, 1994; 36: 1-6.
 2. Karaayvaz M, Köseoğlu V, Kürekçi AE, Ozangüç N. İmmunoterapiye bağlı reaksiyonlarda renin-angiotensin sistemi. Ankara Tıp mecmuası, 1995; 48: 475-480.
 3. Tanındı Ş, Alpay F, Akın R, Güldoğuş S, Kürekçi AE, Özcan O. BCG aşısının yapılma zamanı ile PPD yanıtları arasındaki ilişki. GATA Bülteni 1995 ; 37 : 31-34.
 4. Alpay F, Kürekçi AE, Sayal A, Aydın A, Akın R, Dündaröz R, Tanındı Ş. Eritrosit antioksidan enzimlerinin yenidoğan sarılığındaki rolü. GATA Bülteni 1995 ; 37 : 179-181.
 5. Tanındı Ş, Alpay F, Baysallar M, Kürekçi AE, Karaayvaz M, Dikici H, Özcan O. 2-14 yaş grubu çocuklarda kızamık seroprevalansı ve seronegatif olguların aşı yanıtı. GATA Bülteni 1995; 37: 22-30.
 6. Karaayvaz M, Köseoğlu V, Kürekçi AE, Akın R, Özcan O. Çocuklarda kemoterapiye bağlı nötropenilerde granülosit koloni stimülan faktör (G-CSF) kullanımı. YeniTıp Dergisi 1996; 13 (2): 86-88.
 7. Akın R, Köseoğlu V, Kürekçi AE, Yılmaz E, Şengül A, Gökçay E. Dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde intravenöz immunoglobulin tedavi etkinliğinin araştırılması. Medikal Network Klinik Bilimler Dergisi 1996 ; 2 (7) : 110-118.
 8. Başak F, Mete K, Kürekçi AE, Özçelik C, Özcan O. Kemoterapi alan çocuklarda görülen oral komplikasyonlar. Optimal Tıp Dergisi 1997;10(2):64-66.
 9. Okutan V, Akın R, Kürekçi AE, Yanık A, Özcan O, Gökçay E. Akut bronşiyolitli süt çocuklarının tedavisinde nebülize adrenalin ve salbutamolün etkinliği. GATA Bülteni 1998 ; 40 : 199-204.
 10. Akın R, Okutan V, Kürekçi AE, Sarıcı SÜ, Güldoğuş S, Özcan O. The relationship between BCG vaccination time and cellular immune response. GATA Bülteni 1998 ; 40 : 231-234.
 11. Güran Ş, Yılmaz E, Özen S, Çiftçi F, Kürekçi AE, Gün H, Oğur G. The importance of polymerase chain reaction amplification for the diagnosis of mycobacterium tuberculosis. GATA Bülteni 1998 ; 40 : 178-182.
 12. 12. Güran Ş, Özen S, Yılmaz E, Kürekçi AE, Çiftçi F, Gün H, Oğur G. PCR amplification for the diagnosis of mycobacterium tuberculosis in clinical practice. GATA Bülteni 1998 ; 40 : 163-168.
 13. 13. Okutan V, Akın R, Kürekçi AE, Taşçılar E, Gökçil Z, Gökçay E. Elektroensefalografide fokal epileptiform bulgu saptanan olguların klinik ve BBT bulgularının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 1998; 40(4): 440-445.
 14. Kürekçi AE, Kalman S, Akmeşe Y, Taşçılar E, Atay AA, Şengül A, Safalı M, Kubar A, Özcan O, Gökçay E. Çocuklarda kronik hepatit B infeksiyonunda interferon tedavisi. T Klin Pediatri 2004; 13(1): 11-15.
 15. Atay AA, Kürekçi AE, Kesik V, Özcan O, Gökçay E. Helicobacter pylori infeksiyonlu çocuklarda vitamin B12 düzeyleri. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 123-126.
 16. Türkmen B, Gürsel O, Atay AA, Kürekçi AE, Köseoğlu V, Kısmet E, Şengül A, Özcan O. Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 261-266
 17. Salih Kozan, Şefik Güran, Muhterem Bahçe, Kürşat Kaptan, Ahmet İfran, A.Avni Atay, A.Emin Kürekçi, Cengiz Beyan. Kronik miyeloproliferatif hastalık ve miyelodisplastik sendrom olgularında Jak2 V617F mutasyonu. Gülhane Tıp Dergisi 2009;51(3):137-140
 18. Özcan O, Kürekçi AE. Çocuklarda parenteral beslenmede temel prensipler. Sendrom 1993 ; 5(4) : 24-29.
 19. Kürekçi AE, Akın R, Gökçay E. Split kord malformasyonu tip I (diastematomyelia) (bir olgu nedeniyle). GATA Bülteni 1994 ; 36 : 382-385.
 20. Okutan V, Kürekçi AE, Akın R, Özcan O. Abdominal tüberküloz. Optimal Tıp Dergisi 1996; 9(2): 67-68.
 21. Güran Ş, Oğur G, Özcan O, Kürekçi AE, Bahçe M. Çocukluk çağı embriyonal rabdomyosarkom olgusunda del(1)(q41) klonal anomalisi. 1996 ; 38 : 521-524.
 22. Kürekçi AE, Okutan V, Akın R, Yanık A, Gökçay E, Özcan O. Çocukluk yaş grubunda Henoch Schönlein purpuralı olguların analizi. GATA Bülteni 1997; 39: 357-363.
 23. Akın R, Sarıcı SÜ, Kürekçi AE, Okutan V, Gökçay E. Splenic abscess in salmonellosis. Erciyes Tıp Dergisi 1997 ; 19 (2) : 120-129.
 24. Kürekçi AE, Akın R, Okutan V, Sarıcı SÜ, Gökçay E. Persistent elevation of transaminases: An ignored indicator of polymyositis. Erciyes Tıp Dergisi 1997; 19 (3): 179-81.
 25. Kürekçi AE, Altunbaş A, Üstünsöz B, Öztürk H, Özcan O. Seftriaksona bağlı psödokolelityazis. Medical Network (Klinik bilimler  DOKTOR) 1997;3:94-97.
 26. Güran Ş, Kürekçi AE, Özcan O, Oğur G. Rapid and non-radioactive screening of sickle cell disease by using polymerase chain reaction. Gülhane Tıp Dergisi 1998; 40(4): 409-411.
 27. Kürekçi AE, Köseoğlu V, Kısmet E, Yozgat Y, Ünay B, Akın R, Özcan O. Akut lenfoblastik lösemili olgularımızın retrospektif analizi. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42(1): 35-40.
 28. Kürekçi AE, Atay AA, Özcan O. İntrauterin hematopoetik kök hücre transplantasyonu. T Klin Pediatri 2003; 12: 143-149.
 29. Kalman S, Aydın Hİ, Sarıcı SÜ, Atay AA, Kürekçi AE, Özcan O, Gökçay E. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda renal tutulum. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25(3): 123-128.
 30. Ünay B, Vurucu S, Akın R, Kürekçi E, Gül D, Gökçay E. Niemann-Pick tip C hastalığı: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2003; 45(3): 271-273.
 31. Gözdaşoğlu S, Uysal Z, Ertem M, Fitöz S, Kürekçi E. Images in hematology-oncology. Turk J Cancer 2005; 35(1): 38-39.
 32. Atay AA, Kürekçi AE, Kesik V, Kılıç S, Gülgün M, Özcan O, Gökçay E. Akut lenfoblastik lösemili olgularımızın retrospektif analizi. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 183-186.
 33. Atay AA, Kesik V, Candemir G, Kürekçi AE, Sarıcı SÜ, Özcan O, Gökçay E. Akut immün trombositopenik purpuralı olgularımızın retrospektif analizi. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 272-274.
 34. Kürekçi AE, Atay AA, Sarıcı SÜ. Yenidoğanlarda tromboz ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2006; 26:545-554.
 35. Balamtekin N, Ünay B, Kürekçi AE, Sevgican U. Bir çocuk hastada transfüzyon transmitted virus enfeksiyonu. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 117-118.
 36. Balamtekin N, Hacıhamdioğlu D, Gülgün M, Kürekçi AE. Streptococcus pneumoniaya bağlı purpura fulminans: Olgu sunumu ve literatür özeti. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 183-186.
 37. Hacıhamdioğlu B, Balamtekin N, Yozgat Y, Sarıcı SÜ, Okutan V, Kürekçi AE, Lenk MK. Sağ atriyal dev trombüs ile komplike restriktif kardiyomiyopati: bir olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 241-243.
 38. Atay AA, Yavuz ST, Kürekçi AE, Ceyhan ST, Özcan O. “Corpus luteum hemorrhagicum” ile ortaya çıkan Glanzmann trombastenisi: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2007; 49: 49-51.
 39. Okutan V, Yozgat Y, Atay AA, Kılıç A, Saldır M, Kürekçi AE, Öztürk E, Kocaoğlu M, Lenk MK. Pulmoner emboliye bağlı olarak gelişen kor pulmonale olgusu. Türkiye Klinikleri Pediatri 2007; 16:133-136.
 40. Atay AA, Azık FM, Sarıcı SÜ, Okutan V, Eker İ, Kürekçi AE. Nijmegen kırık sendromu: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 205-207.
 41. Rubinstein-Taybi sendromlu bir kız hastada prematüre telarş ve prematüre vajinal kanama. Türkiye Çocuk Hast Derg 2010; 4(3): 175-178.